Serveis

Cessió de la sala a entitats locals sense ànim de lucre

    

La cessió de l’espai serà gratuïta per entitats ciutadanes sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre municipal, partits polítics locals, i centres educatius de Ripollet, per a la realització d’aquelles activitats d’iniciativa pròpia sempre que no superin els 2 dies d’utilització a l’any. 
 
Així mateix, els organitzadors assumiran les despeses del tècnic de llum i de so, segons necessitats i previ informe del tècnic de sala (sempre i quan no superin les 2 sessions anuals).
 
Més informació: Centre Cultural (Rbla. Sant Jordi, 2-4. Ripollet). Telf: 93 504 60 25.

Quedaran exemptes les activitats organitzades conjuntament amb l'Ajuntament i establertes les condicions d’utilització mitjançant contracte amb contraprestacions. 


Lloguer de Sala

L’ús d’aquest espai per part d’empreses privades no es podrà fer sinó s’assumeix el cost establert en el preu públic de l’ordenança fiscal vigent.  

Només es considera confirmat un lloguer d’espai un cop s’ha fet el pagament del total de la quota establerta. El pagament es pot fer presencialment mitjançat targeta bancària o a travès de transferència bancària al compte corrent facilitat per l'Ajuntament de Ripollet en l'escrit de confirmació. 
 
Més informació: Centre Cultural (Rbla. Sant Jordi, 2-4. Ripollet). Telf: 93 504 60 25.
 
Quedaran exemptes les activitats organitzades conjuntament amb l'Ajuntament de Ripollet i establertes les condicions d’utilització mitjançant contracte amb contraprestacions.